Woonfraude

Woonfraude
Een huurder die illegaal onderverhuurt
De woningcorporatie waarvoor ik als gemachtigde optreed heeft belang bij onomstotelijk bewijs dat een huurder illegaal onderverhuurt en feitelijk ergens anders woont. Met dit bewijs kan ik de huurovereenkomst in rechte laten ontbinden en ontruiming van de woning vorderen!
U vertegenwoordigt een woningcorporatie in Amsterdam. De corporatie geeft aan dat een bepaald adres illegaal onderverhuurd wordt. Dit is de corporatie al geruime tijd een doorn in het oog. Waar de huurcontractant feitelijk woont is onbekend, maar zeker is dat hij niet in de huurwoning woont. In de woning zitten steeds wisselende en overlast veroorzakende onderhuurders. In de huurvoorwaarden is de zelfbewoningplicht en het verbod tot inwoning zonder toestemming van de huurder opgenomen. Een ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde is zeer gewenst. Naast het verstoorde woongenot van de buren is ook sprake van schade door misgelopen huurharmonisatie. Daar waar sprake is van onderhuur of doorverhuur dient de bewijslast zorgvuldig vergaard te worden. De rechterlijke macht stelt daar terecht hoge eisen aan.

Ik wil alle bewijzen boven tafel, zodat ik aan deze woonfraude een definitief einde kan maken. Gelet op de overlast is er een spoedeisend belang. Hoe tonen we dit aan? Met een kort geding zijn we het snelst klaar. De opdrachtgever verwacht van mij dat ik het probleem oplos!
Van Kappel Security Solutions BV is zeer vertrouwd met het segment woonfraude. Wij zijn jarenlang zeer actief in de opsporing en aanpak van woonfraude en overlast binnen de corporatie- en particuliere verhuurbranche. Wij spreken de taal van alle betrokken partijen: de corporatie, de gemeente de politie en omwonenden. Wij weten wanneer en waar de nodige samenwerking benodigd is. Wij verstaan de kunst van het efficiënt en daadkrachtig optreden waarbij wij het sociale karakter en doelstelling van de corporatie niet uit het oog verliezen. In dit concrete geval zal in korte tijd een bewijsrapport klaar liggen, waarin zowel de bewoning als de overlast wordt aangetoond. Aan de hand van de uit het onderzoek gebleken feiten kennen wij het standpunt van de fraudeur en zijn advocaat al voordat zij dat hebben kunnen innemen. Dit levert de voorsprong op die telkens weer van doorslaggevende waarde is gebleken. Wij leveren de benodigde houvast om de huurovereenkomst te kunnen (laten) ontbinden en de ontruiming van het gehuurde met succes te kunnen vorderen.
Hulp nodig?
De specialisten van Van Kappel Security staan voor u klaar en helpen u graag.