Privacy Recherchediensten

Privacy Recerchediensten
Van Kappel Security Solutions BV
Hellingstraat 22
1271VA Huizen

datum: 14-06-2018
document versie: 1/14-06
pagina’s: 4
privacy officier: Stephan van Kappel kantoor
tel.nr: +31(0)35-5233134
direct mobiel tel.nr: +31(0)6-54250075

Deze privacyverklaring is opgesteld door Stephan van Kappel voor Van Kappel Security Solutions BV (VKSS) en heeft betrekking op de gegevens van onze opdrachtgevers en onderzochte personen binnen de onderzoeksectie. De onderzoeksectie heeft dienstverlenende taken met de doelstelling onze opdrachtgevers te voorzien van informatie en bewijsmiddelen die waarheidsvinding ten goede komt. In deze privacy-statement leest u welke gegevens wij bewaren, wat hiervoor de reden kan zijn en wat wij doen om uw privacy zo optimaal mogelijk te waarborgen.

Omschrijving
VKSS betreft een recherchebureau welke onderzoeken uitvoert in opdracht van derden waarbij de wetgeving die hierop betrekking heeft zo strikt mogelijk wordt nageleefd. Deze onderzoeken vinden voornamelijk plaats in onderzoeksgebieden die voornamelijk betrekking hebben op kwesties als woonfraude, ongeoorloofd ziekteverzuim, verduistering in dienstverband, stalking en bedreiging. De persoonsgegevens die hiertoe verzameld worden hebben betrekking op personen die direct in relatie staan tot een onrechtmatig gepleegd feit, als dader of als slachtoffer of rechthebbende waarbij alleen relevante feiten en omstandigheden omtrent die personen worden onderzocht en vastgelegd.

Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection Officer
Stephan van Kappel betreft de Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer van VKSS. Stephan van Kappel is het aanspreekpunt van VKSS voor vragen over de wijze waarop VKSS gegevens verwerkt en is te bereiken via s.vankappel@vkss.nl

Verwerking persoonsgegevens
Het is mogelijk dat VKSS uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten. Het kan ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen. In beide gevallen dient u als rechthebbende de in de gelegenheid te worden gesteld hier kennis van te nemen en eventueel weizigineg door te voeren of bezwaar te maken. VKSS onderkent het belang hiervan en zal iedere aanvraag hiertoe met de nodige prioritering behandelen.

Doel en grondslag gegevensverwerking
VKSS verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doelen:
– Klantgegevens t.b.v. van contactinformatie en facturatie;
– Uitvoeren van rechercheonderzoeken;
– Adviseren met betrekking tot fraude en beveiliging
– Juridische procedures en aangiften bij het bevoegd gezag
VKSS verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen welke vermeld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door VKSS, zal VKSS zorgdragen dat u geïnformeerd wordt over de van toepassing zijnde grondslag en wat dit mogelijk voor u betekent. Hierbij wordt standaard aan u medegedeeld welke gegevens wij van u u hebben verzameld, waarom wij deze gegevens hebben verzameld, met wie deze gegevens worden gedeeld en wanneer de gegevens door ons worden verwijderd.

Bewaartermijnen
VKSS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de onderzoeksdoelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Hier ligt altijd een plan van aanpak aan ten grondslag welke u als belanghebbende bij ieder redelijk verzoek kunt inzien. VKSS hanteert de navolgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Klantgegevens
Maximaal 2 jaar na uitvoering van de opdracht. Klantgegevens kunnen ook langer worden bewaard als de klant heeft aangegeven geïnformeerd te willen blijven worden. Onderzoekgegevens Minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar na uitvoering van de opdracht mits er nog een lopende procedure aanhangig of ophanden is. Maximaal 6 maanden na afronding dossier en eventuele uitslag juridische procedure.

Camerabeelden kantoor
Hierin is het rechtmatig belang, het subsidiariteit en proportionaliteitsbeginsel van groot belang. Het beleid dat VKSS hierin voert wordt zorgvuldig nageleefd. De beelden worden bewaard voor de duur van maximaal 2 weken, tenzij er een ernstig incident zoals inbraak of vernieling heeft plaatsgevonden in of rondom het kantoor. Ook in geval van bedreiging van onze medewerkers zullen beelden worden bewaard die relevant zijn. In dergelijke gevallen worden de desbetreffende beelden bewaard voor een zo kort mogelijke duur totdat de beelden hun bewaar doel hebben bereikt. De beelden die bewaard worden vanuit dit perspectief gaan vergezeld met een notitie waaruit blijkt;
– wat er op de beelden te zien is, niet meer en niet minder
– waarom worden deze beelden bewaard
– wie de verantwoordelijke is hiervoor
– wie er toegang heeft tot de beelden
– aan wie de beelden zijn getoond of overgedragen ( het bevoegd gezag)
– wat hiertoe de reden is geweest
– een verklaring van diegene die de beelden heeft verkregen
– de datum waarop de beelden zullen worden vernietigd

Browsegegevens
Maximaal 6 maanden

Sollicitatiegegevens
Maximaal 4 weken zonder toestemming van de sollicitant. Maximaal 1 jaar met toestemming van de sollicitant.

Delen van persoonsgegevens met derden
VKSS is niet gerechtigd informatie door te verkopen of kenbaar te maken aan derden, noch zonder toestemming van klant te veranderen, noch te gebruiken voor enig ander doel dan wat ten grondslag ligt aan de verkrijging van de informatie welke benodigd zijn in het onderzoek.

Niets van hetgeen u in goed vertrouwen aan ons mededeelt zal aan derden worden bekend gemaakt of op welke wijze dan ook worden gebruikt voor doeleinden als marketing, onderzoek, statistiek of aanverwante doeleinden. Een uitzondering hierop betreft een mededeling aan het bevoegd gezag indien hiermee ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid kan worden voorkomen of in acute levensbedreigende situaties.

Mocht sprake zijn van het bovenstaande zult u terstond hierop d.m.v. een schriftelijk verslag hiervan worden geïnformeerd waarin is opgenomen;
– aan wie is de informatie verstrekt
– op wiens verzoek
– welke gegevens zijn verstrekt
VKSS kan wel de gegevens delen met haar advocaat teneinde de belangen van VKSS te behartigen in een juridische procedure. Op VKSS rust een beroepsgeheimhoudingsplicht en dient zich eveneens te houden aan de privacy gedragscode zoals door de Nederlandse Veiligheidsbranche is samengesteld en als bindend is verklaard door het Ministerie van Justitie.

Cookies
VKSS gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie betreft een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website van www.vkss.nl wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. De cookies zorgen voor de technische werking van de website en de gebruiksgemak van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Vanuit de AVG heeft u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. U heeft het recht om VKSS te vragen of zij uw persoonsgegevens hebben verwerkt om vervolgens deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VKSS. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens die VKSS heeft verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen, dit valt onder het zogenaamde recht gegevensoverdraagbaarheid. U heeft daarnaast de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, hiertoe kunt u een verzoek indienen en versturen naar s.vankappel@vkss.nl. VKSS zal op grond van de feiten en de AVG beoordelen of uw verzoek zal worden gehonoreerd. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan door de aanvrager, vraagt VKSS u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. De reactietermijn van VKSS met betrekking tot bovenstaande verzoek is 4 weken.

Klachtenprocedure
VKSS heeft een klachtenprocedure, welke apart terug te vinden is op de website bij “klachtenregeling”. Indien u meent dat VKSS een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden kunt u een klacht indienen. De directeur van VKSS zal de klacht in behandeling nemen en reageren volgens de richtlijnen van gestelde klachtenregeling. Indien u na het doorlopen van de klachtenprocedure meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de directeur over uw klacht in beroep bij de beroepscommissie van de Nederlandse Veiligheidsbranche. https://www.veiligheidsbranche.nl/Klachten1.html

Indien u van mening bent dat VKSS niet volgens de Privacywet handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Constatering datalek
In geval van een ernstig datalek zal VKSS direct melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). VKSS zal klant onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

Tot slot
VKSS behoudt haar recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Huizen, 14 juni 2018
Dhr. S.S. van Kappel Directeur Van Kappel Security Solutions BV